Aktuality

Oznámenie

 07.03.2016

VEC:

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec  Zemplínske Kopčany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zmysle § 47, ods. 3 zákona NR SR  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamuje, že dňom 23.02.2016  bolo  v súlade s ustanoveniami § 18, ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začaté správne konanie vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK  v  k.ú. Zemplínske Kopčany.

Žiadateľ:  AV – ENERGY , s.r.o. , Na Kope 25, 040 16  Košice

Predmet žiadosti:  Výrub drevín  v počte  349 ks na pozemku reg. C KN parc. č.  1609/1, prenajatom od Slovenského pozemkového fondu Bratislava  v k. ú. Zemplínske Kopčany.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame dotknutých účastníkov konania do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  (starosta@zemplinskekopcany.sk)  záujem byť účastníkom   v uvedenom správnom konaní.


Ladislav  K o h u t 
 starosta obce 


Vybavuje/kontakt:  Ing. Kočišová / 0907 716 554

Oznámenie
07 / 03 / 2016

Oznámenie

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/20 ...


Úradné hodiny

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa