Aktuality

Výberové konanie na pozíciu pracovník miestnej občianskej poriadkovej služby

 27.11.2017

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Zemplínske Kopčany

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pozíciu

PRACOVNÍK  MIESTNYCH OBČIANSKYCH PORIADKOVÝCH SLUŽIEB

ZEMPLÍNSKE KOPČANY

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.12.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v obci ZEMPLÍNSKE KOPČANY.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s povinnými prílohami doručiť osobne, alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.                Obálku označia nápisom: ,,Výberové konanie - pracovník MOPS – NEOTVÁRAŤ!

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11.12.2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke). Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

·        žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,

·        životopis uchádzača (forma Europass)

·        doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

·        uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

·        výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,[1]

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu MOPS:

·        ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní,

Ďalšie predpoklady:

-       vek minimálne 18 rokov,

-       uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z. z. a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z. z.

Výberové kritériá na pozíciu MOPS sú:

1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti občianskej hliadky, polície, mestskej polície (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).

2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).

3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

4. Znalosť rómskeho jazyka.

5. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a pod.)

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ďalšie predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov o výberovom konaní už obec nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je obec Zemplínske Kopčany.  Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je   01. januára 2018

Popis práce MOPS:

·        monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečenie bezpečného prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňovanie deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,

·        dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov, vandalizmus, tzn. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a podobne),

·        upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii (obec, polícia),

·        kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská a iné verejné priestranstvá...),

·        upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrola dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie súurčené a kde hrozí následný požiar,

·        monitorovanie a nahlasovanie prípadov tvorby nelegálnych skládok,

·        účasť a pomoc po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK,

·        monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,

·        pomoc hliadke Policajného zboru SR,

·         dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

Zásada nediskriminácie:

 V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

V Zemplínskych Kopčanoch, dňa 27.11.2017

                                                                                           .........................................................

                                                                                          starosta obce Zemplínske Kopčany                                                                                                                                    Ladislav KOHUT

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva ÚSVRK MV SR  akceptovaná.

Úradné hodiny

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa