Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
uzatvorenie dohody Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Urad práce soc.vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda č.20/42/012/80 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Urad práce soc.vecí a rodiny
0.00 €
audit za rok 2019 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
0.00 €
zmluva o poskytovaní služieb -príloha č.1 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia rigolov v obci Zemplínske Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: 29 Teaam s.r.o.
0.00 €
dodatok k zmluve zabezpeč. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Natur- Pack, a.s.
0.00 €
Rozšírenie kamerového systému v obci Zemplín. Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
0.00 €
Slovak telecom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
zmluva o poskytovaní služieb v oblastí naklada.odpadu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
spracovateľská zmluva - ochrana osobných údajov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
vytvorenie webstránky o posk.služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
zavedenie plynu do obecného domu č.12 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
0.00 €
Rozšírenie detského ihriska v obcí Zemplínske Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o
0.00 €
konzultačné služby MOPS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
0.00 €
audit Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
0.00 €
zmluva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
pozemok - list vlastnictva č.446 č. par.1004/1 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Východoslovenská distribučná,a.s.
300.00 €
vecné bremeno Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Východoslovenská distribučná,a.s.
0.00 €
grantový účet- na čerpanie dotácie Envir. fond Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
najomná zmuva -pozemok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Agropotravinárske družstvo Malčice
0.00 €
dodatok č.2 k zmluve 3/2016 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Natur- Pack, a.s.
0.00 €
audit 2017 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
0.00 €
dodatok k zmluve 4/2016 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Eurostav Michalovce s.r.o.
0.00 €
výstavba a montáž detského ihriska Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o
0.00 €
dodatok k zmluve Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
0.00 €
municipálny úver Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
stavebný dozor Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.Blažej Nagyidai
0.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeneho nakl. odpadom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Natur- Pack, a.s.
0.00 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: OZ - Nová šanca v Medzibodroží
0.00 €
nová pravna úprava v oblasti ochrany osob. údajov GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
30.00 €
štatutárny audit indiv. účtovnej závierky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
0.00 €
rekonštrukcia obecného domu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SUNNY TOUR s.r.o.
0.00 €
Dodanie a montáž kamer.monit.systému CCTV Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
0.00 €
audit Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
0.00 €
Zvyšovanie energ.účinn.v obecnom dome Z.Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Šipošgroup spol.s.r.o
0.00 €
elektron.služba Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Dôvera zdravotná poisť.
0.00 €
Výkon činnosti POBS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
Zmluva o zabezp.PZS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
0.00 €
dotácia na kostol nanebovziatie Panny Márie Odb.: Rímsko katolícká farnosť Najsv. Trojice
Dod.: Obec
1000.00 €
rekonštrukcia miestných komunikácii Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Eurostav Michalovce s.r.o.
0.00 €
Zmluva naturpak Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Natur- Pack, a.s.
0.00 €
grantový účet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
Zvyšovanie energ.účinn.v obecnom dome Z.Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Šipošgroup spol.s.r.o
0.00 €
zmluva o zabezpeč. systému združeného nákladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Natur- Pack, a.s.
0.00 €
VSE - Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
0.00 €
znova pripojenie elektrina Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
0.00 €
obnovenie webovej stránky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WEBEX media, s.r.o.
300.00 €
Aku- trans spol. s.r.o. Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AKU-TRANS spol.s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
876.00 €
spoločny úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
0.00 €
recyklacia akulamutorv Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AKU-TRANS spol.s.r.o.
0.00 €
mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
0.00 €
Vyhotovenie diela Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
996.00 €
Zmluva o aktualizácii programov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Nehnuteľnosti vedené v kat.území obce Zemplínske Kopčany na LV č. 191 ako: stavba súp.č.54 postavená na par.č. 69-administratívna budova , záhrady na par.č. 68,70,72,74 ,zastavané plochy a nádvoria na par.č.73 a stavby nevedenej na LV bez súp.č. postavenej na par.č.69 -hospodárska budova Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Rímskokatolícka cirkev farnosť Budkovce
1.00 €

Úradné hodiny

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa