Aktuality

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Zemplínske Kopčany

 11.02.2019

                                                              OBEC  ZEMPLÍNSKE  KOPČANY

                                  ---------------------------------------------------------------------------------                                       

   

              Výberové konanie na  funkciu hlavného kontrolóra obce Zemplínske Kopčany

                                                                   

Obec Zemplínske Kopčany   uznesením č.16  zo dňa 07.02.2019

V Y H L A S U J E                                      

              deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Zemplínske Kopčany na 26.3.2019                                                 

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Zemplínske Kopčany  a určuje spôsob konania volieb tajným hlasovaním.

    Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra( úväzok 8 hodín mesačne )musí spĺňať :

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

         

 •   ukončenie minimálne úplné stredné vzdelanie

 1. Výhodou  je :
 • vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa ekonomického , právnického alebo

            technického smeru

 • skúšky hlavného kontrolóra
 • prax v kontrolnej činnosti alebo prax vo verejnej správy v oblasti ekonomickej,

            právnickej alebo technickej                                            

 •  znalosť: zákona o účtovníctva , zákona o rozpočtových pravidlách , zákona o výkone

            Práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona

             o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach , zákonník práce

 •  morálna bezúhonnosť    
 1. Náležitosti prihlášky :
 •  osobné  údaje kandidáta / meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,

             kontaktný údaj – tel. ,email 

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 •  čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 •  písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov na účely  v zmysle § 11

            zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely vykonania voľby HK

 1. Spôsob doručenia prihlášky : 

Písomnú prihlášku doručí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zemplínske Kopčany spolu  s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, 12.03.2019  v zalepenej obálke s označením „ Voľba hlavného kontrolóra obce

Zemplínske Kopčany    - NEOTVÁRAŤ " osobne alebo poštou  na adresu :

 Obec Zemplínske Kopčany, Obecný úrad ,072 17 Zemplínske Kopčany č. 56

V Zemplínskych Kopčanoch 11.02.2019                       Ladislav Kohut

                                                                                        Starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa