Miestna komunikácia v obci Zemplínske Kopčany

 10.06.2018

Názov projektu:  Miestna komunikácia v obci Zemplínske Kopčany

Cieľ a popis projektu:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti obce Zemplínske Kopčany. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce. Investície do miestnych komunikácií v rámci projektu prispejú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti a k miestnemu ekonomickému rozvoju. Po zrealizovaní rekonštrukcie miestnej komunikácie sa zvýši kultúrny vzhľad obce, zabezpečí sa revitalizácia vidieckej krajiny a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Zemplínske Kopčany

Sídlo: 072 17 Zemplínske Kopčany 56              

Miesto realizácie projektu: SR , VÚC (kraj): Košický , Okres : Michalovce , Obec : Zemplínske Kopčany                     

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 78 863,70 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 78 863,70 EUR

http://www.mpsr.sk/,

http://www.apa.sk/Zoznam aktualít:

1 2 >