Miestne občianske poriadkové služby v obci Zemplínske Kopčany

 01.01.2018

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Obec Zemplínske Kopčany realizuje projekt:

„Miestne občianske poriadkové služby v obci Zemplínske Kopčany“

Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: 01/2018 – 12/2020

Typ projektu: Dopytovo orientovaný     Výška NFP:   95 765,13 EUR

www.employment.gov.sk    www.esf.gov.sk     www.minv.gov.sk

 


Zoznam aktualít:

1 2 >